Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti Pitaya s.r.o., IČO: 28456262, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Masarykovo nábřeží 246, PSČ 11000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 142826 (dále jen „Agentura“).

I. Účel

Účelem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen ,,VOP“) je stanovit podmínky obchodních vztahů mezi Agenturou a jejími zákazníky, vznikající při obchodní činnosti Agentury, tj. při poskytování služeb v oblasti marketingu a reklamy, jakož také dalších služeb uvedených na internetových stránkách Agentury www.pitaya.cz.

II. Vymezení pojmů

 1. Služby: Agentura poskytuje služby jako je návrh a realizace marketingových strategií, návrh a realizace výkonnostních kampaní, tvorba webových stránek a optimalizace webových stránek pro vyhledávače (SEO), správa stránek a profilů na sociálních sítích, poradenství v oboru webové analytiky, poradenství v oblasti budování značky, realizaci výzkumů, uživatelské testování, AúB testování a jiné optimalizační metody, příprava kreativních řešení, odborné poradenství v oblasti online marketingu, školení a vývoj webových aplikací. Dále Agentura zprostředkovává prodej reklamního a inzertního prostoru v reklamních sítích a PPC systémech a na webových stránkách subjektů, se kterými má navázány obchodní vztahy. Agentura poskytuje také ostatní služby které jsou individuálně sjednávány s Objednatelem. Jednotlivé dílčí Služby mohou zajišťovat partnerské obchodní společnosti Agentury, subdodavatelé či jednotliví profesionálové.
 2. Objednatel: Objednatelem Služeb je fyzická nebo právnická osoba poptávající některou ze Služeb.
 3. Smluvní strany: Smluvními stranami jsou Agentura a Objednatel.
 4. Provozovatel: Provozovatel je vlastník webové stránky, reklamní sítě nebo PPC systému, na kterém je poskytován reklamní prostor, jehož správa či prodej je zprostředkováván Agenturou.
 5. Inzerce, reklama či reklamní kampaň: Inzercí, reklamou či reklamní kampaní se rozumí zadané veřejné oznámení, propagace, či jiná prezentace zveřejněná za úplatu na webových stránkách prostřednictvím reklamních sítí, internetových vyhledávačů nebo jejich partnerů, zbožových srovnávačů, specializovaných inzertních systémů, PPC systémů či sociálních sítí, jejichž Provozovatele ve vztahu k Objednateli zastupuje Agentura, a to za účelem propagačního účinku sledovaného Objednatelem.

III. Objednávka služeb

 1. Poptávka Objednatele musí být učiněna v písemné formě a musí obsahovat identifikační údaje Objednatele, specifikaci požadovaných Služeb, rozsah, požadovaný termín plnění, jakož také veškeré další skutečnosti a informace, které mohou být pro přípravu a učinění nabídky ze strany Agentury relevantní.
 2. Agentura zašle Objednateli v návaznosti na jeho poptávku nabídku, která bude obsahovat podrobnou specifikaci Služeb, tj. zejména rozsah a specifikaci poskytovaných Služeb, termín plnění, cenu za poskytnutí Služeb, jakož také další podmínky poskytování Služeb (dále jen „Nabídka"). Současně s akceptací nabídky dochází mezi Agenturou a Objednatelem k uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů, pokud je to s ohledem na specifikaci Služeb třeba.
 3. Agentura je oprávněna vyžádat si od Objednatele další informace a podklady nezbytné k učinění Nabídky. Agentura není povinna Nabídku v návaznosti na poptávku Objednatele učinit.
 4. Objednatel odpovídá za pravdivost, úplnost a správnost jím poskytnutých informací uvedených v poptávce a/nebo v souvislosti s poskytováním Služeb a nese veškeré právní následky, jakož také povinnost k náhradě újmy v případě, ukáže-li se informace poskytnutá Objednatelem jako neúplná, nesprávná či nepravdivá. Objednatel není z důvodu nepravdivosti, neúplnosti či nesprávnosti jím poskytnutých informací požadovat po Agentuře žádné plnění, uplatňovat nároky či požadovat náhradu újmy.
 5. Smlouva mezi Agenturou a Objednatelem vzniká na základě řádné písemné akceptace Nabídky Objednatelem, která musí být provedena písemně (dále jen „Smlouva"). V případě, že Objednatel nezašle Agentuře písemnou akceptaci Nabídky ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne jejího doručení, Nabídka zaniká.
 6. Akceptací Nabídky vyjadřuje Objednatel svůj souhlas s podmínkami poskytování Služeb v plném rozsahu, jakož také se zněním VOP. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník").
 7. V případě rozdílů mezi Smlouvou a podmínkami stanovenými ve VOP, má přednost individuální ujednání Smluvních stran obsažené ve Smlouvě.
 8. Smlouva musí být uzavřena nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem poskytování Služeb dle Smlouvy.

IV. Podmínky poskytování služeb

 1. Agentura je povinna zajistit pro Objednatele Služby ve sjednaném rozsahu, při poskytování Služeb postupuje s odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy a zájmy Objednatele.
 2. Objednatel je povinen poskytnout Agentuře veškerou možnou součinnost, informace a podklady potřebné k zajištění plnění povinností Agenturou dle Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu.
 3. Objednatel je povinen jakékoliv zásahy, opravy, rozšíření či jiné změny týkající se výsledku Služeb předem konzultovat s Agenturou, přičemž je povinen respektovat ty podmínky, které označí Agentura jako podstatné pro zachování spolehlivé funkce výsledku Služeb.
 4. Agentura neodpovídá za žádné újmy způsobené v důsledku Služeb, či jejich výsledku, do kterých bylo zasaženo Objednatelem bez předchozího písemného souhlasu Agentury.
 5. Smluvní strany se zavazují nesdělovat údaje a informace, získané v rámci spolupráce třetím osobám, stejně tak jsou Smluvní strany povinny zachovávat mlčenlivost o podmínkách Smlouvy, informacích a skutečnostech získaných při poskytování Služeb. V případě porušení povinnosti zachování mlčenlivosti je Smluvní strana, která povinnost porušila, povinna uhradit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení. Tím není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši vedle smluvní pokuty.

V. Trvání smlouvy

 1. Není-li dohodnuto jinak, uzavírá se Smlouva na dobu určitou, a to na 3 měsíce.
 2. Neoznámí-li některá ze Smluvních stran nejpozději 10 pracovních dnů před uplynutím sjednané doby platnosti Smlouvy, že nemá zájem o pokračování v poskytování Služeb, dochází k automatickému prodloužení doby platnosti Smlouvy o stejnou dobu, na jakou byla sjednána, a to i opakovaně a za stejných podmínek jako jsou obsaženy v původní Smlouvě.
 3. Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět pouze v případě opakovaného závažného porušení podmínek stanovených VOP a/nebo Smlouvou ze strany Agentury.
 4. Objednatel je dále oprávněn Smlouvu vypovědět kdykoliv bez udání důvodu bez výpovědní doby za předpokladu, že výpověď bude podána v první polovině doby trvání Smlouvy a jedná-li se o Služby hrazené na základě hodinových sazeb, budou Agentuře před podáním výpovědi uhrazeny v plné výši náklady, které již v rámci poskytnutých Služeb dle Smlouvy vynaložila, jedná-li se o Služby hrazené paušálem, bude Agentuře uhrazeno 70% ceny Služeb . Bude-li výpověď dle první věty podána v druhé polovině doby trvání Smlouvy, musí být před výpovědí Objednatele Agentuře uhrazena celá částka za poskytování Služeb.
 5. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 1998 a násl. občanského zákoníku.
 6. Každá Smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy z důvodů stanovených zákonem.

VI. Autorská práva

 1. Mají-li být při poskytování Služeb použity podklady předložené Objednatelem, které jsou dílem či jsou chráněny právní úpravou duševního vlastnictví, prohlašuje Objednatel, že je plně oprávněn s těmito podklady nakládat, zejména ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění (dále jen „autorský zákon"), že podklady neporušují ani nezasahují do práv třetích osob a nejsou v rozporu s právními předpisy. Ukáže-li se toto prohlášení jako nesprávné či neúplné, je Objednatel povinen nahradit Agentuře veškerou újmu, která by jí případně vznikla porušením autorského zákona či jiných právních předpisů v důsledku zásahů do práv autora. Budou-li jakékoliv třetí osoby nárokovat z titulu porušení svých autorských práv či zásahů do autorských práv vůči Agentuře jakékoliv nároky, je Objednatel povinen k jejich úhradě a zproštění těchto nároků Agentury v plné výši.
 2. Má-li výsledek poskytování Služeb Agentury povahu autorského díla, podléhá režimu autorského zákona (dále jen „autorské dílo“). Objednatel je v tomto případě oprávněn užívat předmět autorského díla Agentury pouze v souladu s příslušnými ustanoveními autorského zákona. Objednatel je oprávněn použít autorské dílo pouze k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy. Agentura uděluje Objednateli k užití autorského díla nevýhradní licenci, přičemž odměna je zahrnuta v ceně za poskytování Služeb. K jiným účelům je Objednatel oprávněn autorské dílo použít pouze s předchozím písemným souhlasem Agentury.
 3. Veškeré know-how, výrobní postupy či vytvořené grafické prvky, jež jsou součástí autorského díla, jsou chráněny autorským právem Agentury.
 4. Agentura má bezúplatné právo propagace autorského díla formou reference (tzn. fotografie díla, el. podoby díla, tiskové rozmnoženiny díla, odkazu na webovou prezentaci Objednatele apod.) společně s uvedením Objednatele (obchodní firmy) ve všech svých komunikacích a médiích, ve kterých Agentura propaguje svou firmu nebo značku.
 5. Objednatel je povinen uvést Agenturu ve všech případech, kdy to povaha autorského díla umožňuje a kdy uvedení Agentury není vizuální překážkou (zejména u komunikace na internetu, na rozsáhlých tiskových materiálech atd.). Objednatel pak není oprávněn bez předchozího písemného svolení Agentury tuto autorskou značku odstranit či změnit.

VII. Cena služeb

 1. Cena za poskytnutí Služeb v rozsahu dle specifikace uvedené ve Smlouvě může být Smluvními stranami sjednána (i) jako paušální částka za kompletní projekt (balíček) poskytovaných Služeb, nebo (ii) dle rozsahu prací na základě hodinové sazby.
 2. Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou všechny ceny uváděny bez daně z přidané hodnoty. K ceně bude účtována daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.
 3. Objednatel je rovněž oprávněn požadovat před poskytováním Služeb úhradu zálohy, a to ve výši a za podmínek uvedených ve Smlouvě. Příslušná částka zálohy, musí být připsána na účet Agentury před zahájením poskytování Služeb. V případě, že platba nebude na účet Agentury připsána řádně a včas, je Agentura oprávněna od Smlouvy odstoupit.
 4. Objednatel hradí Služby na základě daňových dokladů vystavených Agenturou. Objednatel souhlasí s vystavováním a použitím daňového dokladu v elektronické podobě. Daňový doklad může být Objednateli zaslán elektronickou formou na e-mailovou adresu Objednatele. Splatnost daňového dokladu činí 15 kalendářních dní od vystavení, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.
 5. Cena za poskytování Služeb je uhrazena dnem, kdy je částka odpovídající této ceně připsána na bankovní účet Agentury. Platby musí být označeny variabilním symbolem dle čísla daňového dokladu vystaveného Agenturou.
 6. V případě prodlení s úhradou jakéhokoliv plnění je Objednatel povinen uhradit Agentuře za každý započatý den prodlení smluvní pokuta ve výši 0,2 % z dlužné částky. Tím není dotčeno právo Agentury na náhradu škody v plné výši.
 7. Po dobu prodlení Objednatele s úhradou jakéhokoliv plnění Agentuře je Agentura oprávněna pozastavit či neposkytnout Službu, přičemž o dobu prodlení Objednatele s takovou platbou se prodlužuje doba k poskytnutí Služeb Agenturou. Agentura je zároveň oprávněna nepředat výsledek poskytování Služeb Objednateli, do doby úplné úhrady veškerých závazků Objednatele vůči Agentuře.
 8. Je-li Objednatel v prodlení s úhradou plnění delším než 15 kalendářních dnů, je Agentura oprávněna od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo Agentury dle čl. VII. odst. 7 VOP.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Agentura si vyhrazuje právo neposkytnout Služby v případech, kdy jí v tom brání vyšší moc, provozní tísňové situace, vyhlášení stavu nouze či karantény, či z důvodu jakékoliv okolnosti, jež nastala nezávisle na vůli Agentury, nebylo možné ji rozumně předvídat a brání jí v plnění Smlouvy či její části, a jestliže nelze rozumně požadovat, aby Agentura tuto překážku nebo její následky včas odstranila. V takových případech jsou Agentura a Objednatel bez odkladu povinni obnovit jednání o Smlouvě s tím, že Služby či jejich část může být poskytnuta v náhradním termínu, pokud se na tom Smluvní strany dohodnou. Nedojde-li k dohodě Smluvních stran, je Agentura oprávněna od Smlouvy odstoupit, přičemž Objednatel nemá v tomto případě nárok na náhradu vzniklé újmy. Objednatel má právo na vrácení sjednané ceny za Služby v rozsahu, ve kterém převyšuje náklady Agentury již vynaložené v rámci poskytování Služeb.
 2. Smluvní vztah mezi Agenturou a Objednatelem se řídí právem České republiky.
 3. Je-li Objednatel spotřebitelem ve smyslu příslušných právních předpisů, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
 4. Agentura si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP zveřejněním na svých webových stránkách. Tuto změnu je povinen oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů přede dnem její účinnosti, a to zveřejněním na svých webových stránkách. Objednatel je v takovém případě oprávněn Smlouvu vypovědět s výpovědní dobou 30 dní.
 5. Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 2. 2020.